اسفند ۱۷، ۱۳۸۹

روز حوا

حوا را نشان ميدادی
 سجده می كرد

۱ نظر: