آبان ۲۲، ۱۳۹۰

ضمانت

یا ضامن آهو
کمی به فکر دام باش
که این دام، خود در دام آهو افتاده...

۲ نظر: