آذر ۰۲، ۱۳۹۰

مومیایی

مومیاییم را به آغوش بکش
که به من
قرنها گذشته و
به تو
لحظه ای...

۳ نظر: