آذر ۰۲، ۱۳۹۰

این مدعیان بی خبرانند

سالهاست که دل کویر شکسته است
هنوز هم از صبر و طاقتش می گویند!

۱ نظر: