شهریور ۳۱، ۱۳۹۲

کمی بیشتر

گاهی خدا به آدم شصت سال عمر میده
و فقط سی سال انرژی زندگی

۱ نظر: