اسفند ۰۹، ۱۳۸۹

کابوس این شبها

بچه که بودیم گوسفند ها را می شمردیم، خوابمان می برد
حالا تا میاییم گوسفند بشمریم، گرگ ها می رسند

۲ نظر: