بهمن ۱۹، ۱۳۸۹

من،هیچ

من صرفِ تو شدم
که ما شویم
تو،شما شدی

۲ نظر: