مرداد ۲۵، ۱۳۹۰

با تو بودن

مهم با تو بودن است
خواه درخت باشم و سایه بانت
یا الوار دیوار خانه ات
یا هیزم آتشی که گرمت می کند

۱ نظر: