مرداد ۲۲، ۱۳۹۰

شانه ها ی اجاره ای...

خواستم شانه خالی کنی
برای گریستنم
شانه خالی کردی
از گریستنم...

۱ نظر: