شهریور ۱۸، ۱۳۹۰

تو خالق من بعد از خدایی ...

این روزها
تنها آرزویم
مردن در سرزمینی است که
در آنجا متولد شده ام
در آغوشت ...

۲ نظر: