مهر ۰۵، ۱۳۹۰

تحمل و ظرفيت...

از من خواستي "سنگِ صبورِ" تو باشم،
اما نمي دانستم تو "كوهِ دردها" هستي...

۱ نظر: