اردیبهشت ۲۶، ۱۳۹۰

صدای سکوت

کلمات هم میشکنند
در زیر لگدهای نبودنت

۱ نظر: