خرداد ۰۷، ۱۳۹۰

سنگدل

قلبش را نشانه گرفتم
تیرم به سنگ خورد

۱ نظر: