مهر ۱۶، ۱۳۹۰

اندوه نبودنت

گونـه را

اشــک نه

گونـه را

انـدوه نبـودنت

خیـس می کـند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر