بهمن ۱۲، ۱۳۸۸

پشت پلک ها، رنگ دارند سیاهی ها

چشم هایت را که می بندی
و آنقدر فشار می دهی تا دنیای دیگری را رو کند
بین همه رنگ به رنگه ها
سیاهی مرا چه رنگ می بینی؟

۸ نظر: