آذر ۱۰، ۱۳۹۰

همه موارد

جواب سئوال زندگیت را هیچ کجا پیدا نخواهی کرد
تا وقتی فقط دنبال یک گزینه صحیح میگردی

۱ نظر: