آذر ۲۲، ۱۳۹۰

پرنده های قفسی

پرنده‌ی در قفس مانده
برای آنکس که آواز غمگینت را دوست دارد
جای تو بودم، نمی خواندم

۲ نظر: