آذر ۲۸، ۱۳۹۰

ضامن


نارنجکی دستی ام
ضامنم در دست راستت
خودم در دست چپت
رهایم کنی خانه ات را ویران خواهم کرد...

۱ نظر: