دی ۲۷، ۱۳۸۹

غصه

فنجان دمر افتاده رنگ لبهات را به خاطر نمی آورد
فرصت کوتاه است

۱ نظر: