مهر ۰۹، ۱۳۸۹

بپا !

هیچ کسی نمیتواند یک شبه آدم شود
ولی آدم های زیادی هستند که میتوانند یک شبه خر شوند!

۳ نظر: