آبان ۰۷، ۱۳۸۹

گریه بیصدا

تنها بودن یعنی وقتی غصه داری
به جای آغوش یار توی حموم گریه کنی!

۱ نظر: