مهر ۲۳، ۱۳۸۹

رفیق

رفیق: اگر معتاد بشی ترکت خواهم داد
نارفیق: اگر معتاد بشی ترکت خواهم کرد

۱ نظر: