مهر ۲۲، ۱۳۸۹

سرنوشت

یوسف نیستم
ولی از خوابها همینقدر می دانم
که تعبیر هیچ کدامشان
نمی تواند تو‌را روی پیشانی خالی ام نقاشی کند

۱ نظر: