آبان ۰۱، ۱۳۸۹

خاک سرد

عشق مرده اش را با احترام خاک کرد
و برایش سوم ، هفتم و چهلم گرفت
این بهترین کار برای دل داغدیده اش بود...

۱ نظر: