مهر ۲۴، ۱۳۸۹

چشمهایش . . .


چشمانت برایم دریچه ای بود بین دنیا و بهشت
بستی و برزخی ماندم !

۱ نظر: