آبان ۰۴، ۱۳۸۹

معراج

يكي با دستان باز نماز ميخواند
ديگري با دستان بسته
و من در آرزوي نمازي با بالهاي باز...

۱ نظر: