مهر ۲۶، ۱۳۸۹

محبت

كوچولو فقط ميخواست محبتش را به قاصدك نشان دهد
ولي در آغوش گرفتن همانا و...
قاصدك زياد لطيف بود؟ يا كوچولو زيادي نادان؟

۱ نظر: