آبان ۱۸، ۱۳۸۸

بوسه پاياني

چشم هايم در غمت باراني است
شكوه هايم زير لب پنهاني است
دل كه بدتر پيش پاي رفتنت
طالب يك بوسه پاياني است

۱ نظر: