آبان ۱۴، ۱۳۸۸

تف نامه

به کسی نمی گویم این روزها که می گذرند.. تف به ذاتشان که بی تو می گذرند.. به کسی نمی گویم.. همه می دانند تف به ذات روزهاییست که بی تو می گذرند!

۷ نظر: