دی ۰۸، ۱۳۸۸

ماه حرام

حسینیت حسین با تجمعی زیر سوال می رود و به قید ضمانت دولتمردان احیا می شود؟!!!
حرمت ماه حرام و کشتگانش چگونه زنده می شود؟

۱ نظر: